Home » Lesní dětský klub » Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce

Lesní klub je inspirován lesními mateřskými školami. Výchovně vzdělávací proces v klubu je pevně zakotven v pedagogických programech Začít spolu, Waldorfská pedagogika a Montessori pedagogika. Nedílnou součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Začít spolu

Tento projekt mimo jiné podporuje rozvoj sebevyjádření, spolupráce ve skupině a učení hrou. Důležitý je individuální přístup a práce v centrech aktivit, kde se rozvíjí různé typy inteligence.

Waldorfská pedagogika

Jedním z rysů waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj dítěte v jeho celistvosti. Děti mají tedy objevovat svět kolem sebe především prožíváním a ne pouhým vysvětlováním. Velmi důležitá je v předškolní výchově role pedagoga, který vystupuje spíše jako průvodce a vzor. „Dítě se totiž v prvních 7 letech života učí jemným, nezprostředkovatelným a přirozeným napodobováním“. (Gruneliusová, 1992, str. 14).

Dalším důležitým prvkem waldorfské pedagogiky, na který se v dětském klubu klade důraz je volná hra. Ve školce by měla být snaha o rovnováhu mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich iniciativy a mezi tvůrčí společnou činností vedenou pedagogem.

Prvky Montessori pedagogiky

Mezi principy Montessori pedagogiky patří rovnocenný vztah mezi pedagogem (dospělým) a dítětem založený na vzájemném respektu. Důležitým prvkem je zde také svoboda a samostatnost. Montessori pedagogika také preferuje věkově heterogenní skupiny dětí, kdy mají děti možnost učit se jeden od druhého, což je pro obě strany velkým přínosem a děti se zároveň zcela přirozeně učí vzájemné spolupráci.

Respektovat a být respektován

Respektovat děti znamená vědomě opustit mocenský manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání. A k tomu se používají respektující a zároveň účinné způsoby jak zprostředkovat dětem tolik potřebné hranice chování. Jejich účinnost spočívá v tom, že budují morálku opřenou o zvnitřněné hodnoty, podle nichž budou děti zvažovat své chování i tehdy, když na blízku nebude žádná kontrola.

 

Leave a Comment