Home » Naše stanovy

Naše stanovy

čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 1. Název sdružení je ”EnviKlub Hurá ven z.s.” (dále jen ”sdružení”)
 2. Sídlem sdružení je  Plzeňská 3102,  27002 Kladno
 3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 4. Sdružení je právnickou osobou.
 5. Sdružení působí na celém území České republiky, orgánem sdružení je:             členská schůze        a          výkonná rada
 6. Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zejména fyzické osoby za účelem volnočasových aktivit dětí a rodičů:
 • společné aktivity v přírodě
 • vykonávání prospěšných činností v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a kulturních hodnot
 • jako příspěvku ke kulturnímu rozvoji příslušné obce a přilehlého regionu
čl. II Cíle sdružení
 1. Sdružení vytváří svojí existencí podmínky k tomu, aby občané se stejným zájmem  v oblasti společných aktivit rodičů a dětí mohli v rámci sdružení uplatnit své právo  se svobodně sdružovat při realizaci svých představ řešení společných aktivit rodičů a dětí.
 2. Cíle sdružení jsou:
 • Rozvíjení environmentálního cítění společnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a přírodě a k šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině,
 • sdružování zájmové skupiny osob, zejména rodičů dětí ke kreativním a kulturním činnostem v přírodě
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
 • kreativní práce s krajinou, která vede k podpoře vnímání užitkovosti zahrad
 • podpora rodinám při slaďování rodinného a pracovního života
 • podpora a rozvoj občanské společnosti na regionální úrovni,
 • poskytování vzdělání,výchovy a osvěty, zejména environmentální
 • výchova dětí k zodpovědnosti za stav životního prostředí
čl. III Náplň činnost sdružení
 1. Náplň činnosti musí odpovídat účelu a cílům sdružení.
 2. Hlavní náplň činnosti
 • provozování dětského klubu a programů pro děti předškolního věku, zaměřených zejména na zdravý harmonický, tělesný a duševní rozvoj dětí pobytem v přírodě,
 • vytváření časového prostoru a podnětného zázemí ke sdružování rodičů a dětí ke kreativnímu tvoření,
 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl sdružování rodičů a dětí
 • ukázat pěstování bylin, permakulturní rozvíjení zahrad v kooperaci s dětmi, poznávání života v zahradě, v přírodě
 • environmentální vzdělávání,výchova a osvěta rodičů,dětí a mládeže i široké veřejnosti
 • organizace a podpora programů směřujících k ochraně přírody, krajiny a životního prostředí obecně, k rozvoji místního společenství a místního prostředí

3.  Vedlejší náplň činnosti

Za účelem naplňování cílů sdružení a k podpoře hlavní činnosti může sdružení provozovat výdělečnou i nevýdělečnou vedlejší hospodářskou činnost.

 • Sdružení může provozovat tuto vedlejší činnost:
 • Návrh a tvorba webových stránek
 • Tvorba software
 • Nákup a získávání zboží za účelem dalšího prodeje
 • Příležitostný prodej výpěstků
 • Vypracování krajinných plánů,
 • Vypracování generelů, plánů a projektů ÚSES,
 • Pasportizace zeleně
 • Příprava a realizace adaptačních, teambuildingových programů a společenských akcí pro děti a dospělé
 • Pořádání rodinných oslav
 • Zabezpečení sportovních aktivit pro veřejnost
 • O provozování dalších vedlejších činnosti může rozhodnout výbor sdružení.
čl. IV Členství
 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje členská schůze.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
 5. Zánik členství:
 • vystoupením člena písemným oznámením,
 • úmrtím člena,
 • u právnické osoby jejím zrušením,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
 • zánikem sdružení.

6.  Seznam členů

 • Seznam členů spravuje Výkonná rada.
 • Zápis do seznamu členů provede výkonná rada bezprostředně po přijetí člena do sdružení, výmaz ze seznamu členů provede výkonná rada bezprostředně po ukončení členství člena.
 • Seznam členů bude zpřístupněn, pokud o tom rozhodne členská schůze, v rozsahu, o kterém členská schůze rozhodne.
čl. V Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

 • podílet se na činnostech sdružení
 • předkládat, návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení a
 • na členské schůzi může vznášet připomínky k jejich vykonávání.

Jeho povinností je:

 • dodržovat stanovy, hájit zájmy sdružení
 • jednat v souladu s cíli sdružení a aktivně se podílet na jejich plnění,
 • dodržovat všechny vnitřní dohody a pravidla sdružení
 • pokud tak stanoví členská schůze, platit příspěvky ve stanovené výši
čl. VI Orgány sdružení

Organizační strukturu sdružení tvoří tyto orgány: členská schůze a výkonná rada

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která rozhoduje o důležitých věcech,týkajících se sdružení jako celku.
 • Členská schůze se schází nejméně jednou ročně,

zejména aby:

 • schválila stanovy, případně změny stanov,
 • schválila přijetí organizačního řádu sdružení, zahrnujícího podrobněji rozpracované zásady uvedené v těchto stanovách, případně dalších dokumentů potřebných pro činnost sdružení. Takové dokumenty nesmí být v rozporu s těmito stanovami,
 • zvolila na jednoleté funkční období tříčlennou Výkonnou radu sdružení, případně tuto výkonnou radu odvolala,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předchozí období,
 • schválila koncepci činnosti sdružení na další období,
 • schválila rozpočet na příští období,
 • rozhodla o vybírání či nevybírání členských příspěvků, popřípadě stanovila jejich výši
 • a v odůvodněných případech rozhodla o osvobození člena od povinnosti platit členské příspěvky,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • rozhodla o zániku sdružení.

Pravidelné zasedání členské schůze sdružení svolává Výkonná rada. Usnášeníschopná je členská schůze, pokud se zúčastní nadpoloviční většina všech členů.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen sdružení má jeden hlas.

Výkonná rada

Výkonná rada se skládá z minimálně tří členů. Řídí činnost sdružení, je odpovědná za chod a řízení sdružení. Za tímto účelem disponuje veškerými pravomocemi, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

 • Výkonná rada plní úkoly, které jim uložila členská schůze a úkoly vyplývající z potřeb činnosti sdružení.
 • Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina členů.
 • Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výkonné rady.
 • Výkonná rada rozhoduje o přijetí nových členů a vede seznam členů sdružení.
 • Výkonná rada rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců sdružení. Výkonná rada projednává rozpočet sdružení.
 • Každý člen výkonné rady je oprávněn samostatně jednat jménem sdružení.

čl. VII Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada, která  každoročně předkládá zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu
 4. Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
 • úroky a jiné výnosy z majetku sdružení,
 • státní dotace a granty, z dotace a granty orgánů samosprávy a obcí, z fondů EU benefiční akce, z veřejné sbírky, popřípadě jiné doplňkové aktivity
 • vedlejší hospodářská činnost, kterou sdružení provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů.
čl. VIII Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
 • rozhodnutím ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně na členské schůzi o způsobu majetkového vypořádání.

Comments are closed.