Home » Aktuality » Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dítě, které oslaví páté narozeniny od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, musí zákonný zástupce v květnu 2023 (2.-16. 5. 2023) přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do MŠ, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů.

Spádová MŠ dítě přijmout „musí“ (i pokud dítě není řádně očkováno).

Rodič však dítě může přihlásit i do “nespádové” MŠ, ta však povinnost přijmout dítě nemá. Pokud dítě přijme “nespádová” MŠ, její ředitel tuto skutečnost oznámí “spádové” MŠ. Vy, jako rodič, tuto povinnost nemáte. Já však doporučuji do Vaší “spádové” MŠ zavolat nebo napsat e-mail a oznámit, že Vaše dítě bude předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ.

MOŽNOSTI PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Dítě má několik možností plnění povinného předškolního vzdělávání:

  1. Pravidelná denní docházka do mateřské školy
  2. Individuální (tzv. domácí) vzdělávání dítěte
  3. Vzdělávání v přípravné třídě
  4. Vzdělávání v zahraniční škole

1. PRAVIDELNÁ DENNÍ DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pravidelná denní docházka do mateřské školy (zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních) minimálně 4 hodiny denně v pracovní dny (vyjma školních prázdnin).

Není možné kombinovat 2 rejstříkové MŠ, tj. například chodit 2 dny do kamenné MŠ  a 3 dny do lesní MŠ. Nicměné někdy ředitelé považují za kompletní plnění docházky 3 dny v týdnu (pokud je docházka delší než 4 hodiny)

Omlouvání dětí:

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je potřeba ho omluvit. Některé MŠ vyžadují písemné omluvenky, v jiných stačí dítě omluvit ústně. Konkrétní podmínky stanoví školní řád MŠ

Legislativa nestanovuje maximální možnou délku absence nebo maximální počet hodin, které dítě plnící povinné předškolní vzdělávání může zameškat.  Za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání neplynou žádné sankce. 

2. INDIVIDUÁLNÍ (TZV. DOMÁCÍ) VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE, KTERÉ SE USKUTEČŇUJE BEZ PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). 

Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové MŠ.

Pokud chcete zvolit individuální vzdělávání svého dítěte, zjistěte si dopředu, zda Vaše dítě konkrétní MŠ přijme (povinnost dítě přijmout má pouze spádová mateřská škola) a jak probíhá ověřování (zda je v souladu s Vašimi představami).

Pokud chce zákonný zástupce zvolit formu individuálního vzdělávání v průběhu roku, oznámí to řediteli MŠ.

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na ověření (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). 

„Ověřování“:

Ředitel MŠ určí ve školním řádu způsob a termín “ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”). “Ověřování” se koná v rozmezí listopadu až prosince. Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí.

Případné odvolání rodiče NEMÁ odkladný charakter. Dobrou zprávou je, že nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání dítěti, které se při ověřování nebude s učitelem komunikovat. Pozor, pokud rodiče jednou zruší režim individuálního vzdělávání svého dítěte, nemohou o něj již znovu zažádat.

Oficiálně nelze kombinovat pravidelnou návštěvu v MŠ s individuálním vzdělávacím plánem. MŠMT se VYSLOVILO PROTI možnosti docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Argumentem je rozsah povinné předškolní docházky. Pravidelné omlouvání či jiné nastavení docházky je tedy zcela v kompetenci ředitele, ten by jej však neměl připustit.

Individuální vzdělávání například hojně poskytují registrované lesní mateřské školy.

Individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného
v rejstříku škol a školských zařízení.

V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy nebo zákonného zástupce) a s tím souvisejícím zahájením pravidelné denní docházky do mateřské školy, doporučuje MŠMT využít
možnosti povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem dle § 23 školského zákona.
Pokud již škola využila možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a ukončením individuálního vzdělávání dítěte by došlo k překročení stanovené kapacity školy, je nutné podniknout kroky umožňující vzdělávání tohoto dítěte a podat neprodleně žádost o změnu kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení.

3. VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VE TŘÍDĚ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Zákonný zástupce je povinen oznámit vzdělávání dítěte v přípravné třídě nebo v přípravném stupni řediteli spádové mateřské školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přípravné třídy základní školy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně se přijímají děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem dané školy.

PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ (ZŠS)

Třída přípravného stupně ZŠS poskytuje přípravu na vzdělávání v ZŠS dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS trvá nejvýše 3 školní roky.

4. VZDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VE KTERÉ MINISTERSTVO POVOLILO PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonný zástupce zvolí pro své dítě vzdělávání v zahraniční mateřské škole na území ČR, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

Comments are closed.