Home » Lesní škola HURÁ VEN

Lesní škola HURÁ VEN

Od září 2023 bude v provozu základní škola HURÁ VEN rodinného typu, kterou budeme registrovat u MŠMT. V mezidobí nabízíme skupinu pro 15 dětí na individuálním vzdělávání (lesní komunitní školu).

Zázemí momentálně připravujeme v Hostivici v Bažantnici (oblast souboru bytových domů v Hostivici). Zázemí tvoří nebytový prostor v přízemí rohového domu “B” se zahradou. Prostor bude připravený během června a dovybavený během prázdnin. V blízkosti školy se nachází les a multifunkční hřiště s mnoha herními prvky i prostorem na míčové hry. Škola je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou a to jak autobusem tak i vlakem 🙂

Cílem budoucí školy i nynější domškolácké skupiny je nabídnout dětem bezpečný a podnětný prostor s průvodci, kde mohou získat vědomosti požadované v RVP a zároveň prožívat svobodu v kontaktu s okolním světem a přírodou.

Od září 2022 otvíráme třídu smíšenou pro 15 žáčků v 1. – 3. ročníku ZŠ s individuálním vzdělávácím plánem. Od září 2023 pak škola přijme žáky i v běžném režimu.

Učivo je předkládáno zábavnou, názornou, nebo méně tradiční formou při pobytu venku a následně zpracováno, zopakováno a zaznamenáno v zázemí s učebnicemi a pracovními sešity a listy. Díky rozmanitosti podnětů, učení se prožitkem a provázaností témat si děti ponechávají více vědomostí, ale i radost z objevování a učení se jako takového.  Využíváme moderních poznatků o učení se, učební plány sestavujeme dle RVP který považujeme za velmi užitečný díky systematičnosti a přehlednosti a inspirujeme se v zahraničí i u nás, převážně u škol švédského typu, kde je velký důraz kladený na

 • úspěch každého žáka,
 • podporu zaujetí a chuti objevovat,
 • podporu vlastního pocitu hodnoty,
 • nabídku dostatku příležitostí k praktickým činnostem žáků,
 • respekt a podporu různosti,
 • prohlubování odpovědnosti a samostatnosti žáků,
 • využití metod, které jsou přitažlivé a zajímavé
 • vedení žáků ke kompetencím, které jsou určující pro jejich život,
 • to aby škola byla místem, kam žáci i učitelé chodí rádi.

Inspiraci čerpáme u LKŠ Studánka v Berouně, ZŠ Heuréka a mnohých dalších skvělých škol. Jejich představitelé jsou nám nápomocni v tomto počátečním období svými radami a vhledy. Moc za to děkujeme.

Proč chceme být venku? 

 • Učení venku děti baví a zvyšuje jejich zájem.
  • mnoho vědomostí si dítě lépe prožije a uvědomí při pobytu venku
 • Učení venku je pro děti přirozené.
 • Pobyt venku zlepšuje vzdělávací výsledky.
 • Pobyt venku podporuje zdravý životní styl, imunitu, fyzickou zdatnost, psychiku a dobrou náladu.
 • Pobyt venku ve skupině posiluje vztahy a důvěru mezi dětmi navzájem a stejně tak i mezi dětmi a průvodci.

Prostředky, které využíváme:

 • Efektivní a respektující komunikaci. 
 • Využíváme poznatků o práci s chybou a vhodného myšlenkového nastavení. Chyba je nám cenným rádcem a příležitostí k růstu.
 • Používáme pozitivní motivaci.
 • Učivo dělíme na tematické měsíční celky, na které navazuje týdenní a denní program naplňující očekávání dle RVP. Měsíc zakončujeme expedicí v projektovém týdnu (děti mají za úkol zpracovat měsíční projekt k danému tématu a podělit se o výsledky práce s ostatními, patří sem i návštěva zajímavé instituce, která pomůže upevnit nabyté vědomosti a zasadit je do celkového obrazu).
 • S dětmi také prožíváme koloběh roku pomocí měsíčních slavností v souladu s přírodními rytmy a českými tradicemi.
 • Pobyt venku využíváme k přednesení tématu, testování, vlastnímu zkoumání všemi smysly a objevování.
 • V zázemí u stolu s učebnicemi a pracovními sešity opakujeme, upevňujeme a zaznamenáváme nabyté vědomosti. Nebo využíváme prostoru a věnujeme se hudební, výtvarné či projektové výchově.
 • S matematikou se u nás děti setkají ve formě Hejného metody, která dokáže lépe pracovat s matematickými představami. V rámci některých hodin, ale počítáme a řešíme úkoly klasické matematiky, aby se děti setkaly s obojím a uměly si dobře naučené vědomosti přenést tam, kde je budou potřebovat.
 • Prvňáčky učíme číst genetickou metodou, což pomáhá dětem soustředit se nejdříve na čtení a teprve potom na psaní.
 • S vázaným písmem se u nás děti prvního ročníku setkávají o něco později (tedy v druhém pololetí)
 • S Angličtinou ve formě her a poslechů se u nás setkávají děti již od první třídy. 

Společná setkání (ranní a závěrečný kruh):

Setkání v kruhu každý den nám pomáhá naladit se na sebe, lépe se poznat a dává nám prostor pro debatu o různých tématech včetně vyhodnocení jak se nám daří a co by mělo být jinak. Díky tomu je podpořeno zachování svébytnosti a svobody každého žáčka i průvodce. Tato setkání využíváme

 • k naladění se na sebe: sdílíme prožitky, poznáváme se navzájem,
 • k práci na vztazích: dáváme příležitost říci si jak jsme se cítili, co bylo příjemné a co by pomohlo cítit se lépe
 • k společnému vytváření pravidel a nastavování hranic: Se svobodou přichází velká zodpovědnost a bez hranic nelze ve svobodném světě žít. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Vytváříme společně pravidla a nastavujeme hranice, které přispívají k pohodě a bezpečí při pobytu v LKŠ HURÁ VEN. Víme, že pravidla a hranice mají své opodstatnění a díky tomu je všichni snáze respektujeme a dokážeme vyžadovat jejich respektování od všech členů společenství.
 • k vyhodnocení uplynulého dne (co se povedlo a co příště udělat jinak), na základě těchto zjištění můžeme růst a lépe se učit

Hodnocení dětí:

 • Děti si během roku tvoří portfolia/deníky ze svých prací a zážitků, která pak spolu s rodiči předkládají přezkušujícím učitelům na jejich kmenových školách.
 • Vedeme děti k sebevědomému vyhodnocování svých práci, díky čemuž si uvědomují své silné stránky a naučí se konstruktivně pracovat s chybou.
 • Zpětnou vazbu poskytujeme slovně v dostatečném rozsahu a podle pravdy.
 • Testujeme bez známek – test je pro nás jen kontrolou nabytých vědomostí a materiálem, se kterým se dá pracovat při procesu učení se z chyb.

Přístup k dětem:

 • Díky menší skupině dětí (max. 15 na jednoho průvodce) se každému dítěti dostane tolik péče a pozornosti kolik je třeba. Zakládáme si na individuálním přístupu.
 • Chceme podpořit potenciál a silné stránky každého dítěte ve skupině, flexibilně a s ohledem na potřeby dítěte, hledáme způsoby jak toho dosáhnout. 
 • Díky heterogenní (smíšené) skupině si každé dítě najde své místo. Děti silnější v určité oblasti mohou spolupracovat s dětmi z vyššího ročníku. Děti slabší v určitě oblasti mohou naopak posílit své schopnosti na učivu přiměřeném jejich schopnostem.
 • Samostatnou práci zadáváme odstupňovaným způsobem. Děti si mohou vybrat z několika obtížností, to na co se zrovna cítí.
 • Pozitivní i negativní názor dítěte je pro nás prvořadý a nebereme ho na lehkou váhu. Dítě je našim komunikačním partnerem. 
 • Konflikty dětí nepodceňujeme. Pokud si ho děti nezvládnou vyřešit svépomocí, poskytneme dětem plnohodnotnou podporu.

Soupis předmětů na prvním stupni:

 • Matematika
 • Český jazyk
 • Čtenářské dílny
 • Anglický jazyk
 • Svět kolem nás (zeměpis, dějepis, přírodopis)
 • Hudební, výtvarná a tělesná výchova
 • Projektové dny, exkurze, výlety apod.

Školní klub/družina:

V odpoledních hodinách bude probíhat školní klub a družina, kde mohou svůj volný čas po vyučování trávit jak děti z domškolácké skupiny tak děti z venku. Program školního klubu bude tématicky navazovat na dopolední vyučovací blok. Budeme se věnovat četbě, tvoření, volné hře a společensky užitečným činnostem a projektům.

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY HURÁ VEN

Lidé lesní školy HURÁ VEN

Mgr. Barbora Kompanová
koordinátorka LKŠ HURÁ VEN,

Mgr. Renata Zavřelová
průvodkyně pondělí a úterý (předměty český jazyk, matematika, tělesná výchova, hudební výchova, anglický jazyk)

Vyrůstala jsem na vesnici spolu s mým mladším bratrem.

Na tepláky neustále umazané od bláta a vítr ve vlasech vzpomínám nyní velice často, kdy se svými dětmi navštěvujeme lesní klub.

Během cesty, kdy se takto kruh pěkně uzavřel, jsem se po základní škole nechala políbit obchodní akademií a poté strávila krásných pět let studiem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. Mohla jsem zde vidět nespočet stylů a metod v učení a druhů základních škol. V hlavním městě jsem po vysoké škole i zůstala. Na jedné klasické základní škole jsem potom měla možnost vést děti od třetí do páté třídy.

Už během studia a praxe jsem tíhla k „alternativnějšímu“ způsobu výchovy i vzdělávání a při hledání prostředí pro mé děti jsem se v tomto směru ještě více utvrdila. Od první návštěvy lesního klubu jsem se na tom místě rozplynula a nyní je součástí života celé naší rodiny.

Kateřina Votavová
průvodkyně, (předměty Svět kolem nás, čtenářská dílna, tvoření a výtvarná výchova)

Vzhledem k mému vzdělání (Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a Sociální a charitativní činnost na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy) se celý svůj dosavadní život věnuji dětem v náročných životních situacích a jejich rodinám jako sociální pracovnice.

Příroda byla z počátku pro mě možnost relaxace. Postupem času a s příchodem mých tří dětí jsem poznala jaké příležitosti nám poskytuje.

V rámci svého dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění se zaměřuji na vzdělávání venku. Mojí zálibou je tvoření a experimentování s přírodními materiály, které se snažím co nejvíce při práci s dětmi uplatňovat.

Individuální přístup, provázanost učiva v rámci projektových dnů, rytmus  přírodních cyklů, otevřená náruč a partnerství dítě, rodič a průvodce jsou pro mě velice důležité aspekty práce s dětmi.

Zuzana Fantová
Angličtina, asistent průvodce

“Živím se právničinou, ale s výukou jazyků mám bohaté zkušenosti z dob studií vysoké školy. Syn odchodil lesní školku a tak je mi vzdělávání v přírodě sympatické a blízké. Mohu asistovat Renatě nebo Katce při výuce angličtiny hravou formou, aby byla pro děti poutavější a pestřejší.”

Comments are closed.